اعضای شورای انتشارات دانشگاه

رییس شورای انتشارات دانشگاه

دکتر جبرائیل رزمجو

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

razmjouuma.ac.ir

اعضای شورای انتشارات دانشگاه

دکتر موسی ترابی گیگلو

مدیر پژوهشی و دبیر شورای انتشارات دانشگاه دانشگاه محقق اردبیلی

mtorabiuma.ac.ir

دکتر محمد نریمانی

عضو شورای انتشارات دانشگاه دانشگاه محقق اردبیلی

narimaniuma.ac.ir

دکتر حسین شایقی

عضو شورای انتشارات دانشگاه UMa

hshayeghigmail.com
04531505731

دکتر مجید حسین پور

معاون پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی و عضو شورای انتشارات دانشگاه گروه مهندسی برق و کامپیوتر lprr hvnfdgd

hoseinpour.majiduma.ac.ir
045-31515734

دکتر محمد رضی نژاد

معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی و عضو شورای انتشارات دانشگاه دانشگاه محقق اردبیلی

mraziuma.ac.ir

دکتر ناصر زارع

معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی و عضو شورای انتشارات دانشگاه دانشگاه محقق اردبیلی

zarenassergmail.com

دکتر ترحم مصری گندشمین

مدیر مسئول انتشارات دانشگاه دانشگاه محقق اردبیلی

mesrigtmuma.ac.ir

مهندس رضا محمدپور نیارق

کارشناس پژوهشی و انتشارات دانشگاه رئیس گروه برنامه ریزی پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی

r.mohhamadpouruma.ac.ir
045-31505806