اعضای شورای انتشارات دانشگاه

رییس شورای انتشارات دانشگاه

دکتر جبرائیل رزمجو

UMA

razmjouuma.ac.ir

اعضای شورای انتشارات دانشگاه

دکتر موسی ترابی

دبیر شورای انتشارات دانشگاه دانشگاه محقق اردبیلی

mtorabiuma.ac.ir

دکتر محمد نریمانی

عضو شورای انتشارات دانشگاه دانشگاه محقق اردبیلی

narimaniuma.ac.ir

دکتر حسین شایقی

عضو شورای انتشارات دانشگاه UMa

hshayeghigmail.com
04531505731

دکتر مجید حسین پور

عضو شورای انتشارات دانشگاه گروه مهندسی برق و کامپیوتر lprr hvnfdgd

hoseinpour.majiduma.ac.ir
045-31515734

دکتر محمد رضی نژاد

عضو شورای انتشارات دانشگاه دانشگاه محقق اردبیلی

mraziuma.ac.ir

دکتر ناصر زارع

عضو شورای انتشارات دانشگاه دانشگاه محقق اردبیلی

zarenassergmail.com
09125032346

دکتر ترحم مصری گندشمین

مدیر مسئول انتشارات دانشگاه دانشگاه محقق اردبیلی

mesrigtmuma.ac.ir

مهندس رضا محمدپور نیارق

کارشناس انتشارات دانشگاه رئیس گروه برنامه ریزی پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی

r.mohhamadpouruma.ac.ir
045-31505806